: 8- 01144203904

پیش از چاپ

امکانات و خدمات

  • واحد طراحی و نظارت بر چاپ
  • دستگاه پلیت ستر
  • دستگاه برش ولنبرگ دهنه 115  سانتیمتر با دقت صدم میلیمتر
  • دو دستگاه برش چینی دهنه 92 سانتیمتر
  • دستگاه برش پارچه ( رول به شیت )
امکانات و تجهیزات پیش از چاپ